Studia niestacjonarne

AKTUALNOŚCI

SEMESTR ZIMOWY/WINTER SEMESTER 2018/2019
TERMINY ZJAZDÓW/DATES OF MEETINGS
PAŹDZIERNIK/OCTOBER 06, 13, 20, 27
LISTOPAD/NOVEMBER 10, 17, 24
GRUDZIEŃ/DECEMBER 01, 08, 15
STYCZEŃ/JANUARY 05, 12, 19, 26
LUTY/FEBRUARY 02

STUDIA

Niestacjonarne studia zaoczne drugiego stopnia filologii angielskiej prowadzone w Uniwersytecie Łódzkim są adresowane do osób, które z różnych względów nie mogą podjąć studiów w trybie dziennym. Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się co tydzień wyłącznie w soboty i uzupełnione e-learningiem. Zajęcia obejmujące wykłady, ćwiczenia i seminaria są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze studentami studiów zaocznych. Od roku akademickiego 2014/2015 zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku przy ulicy Pomorskiej 171/173 wyposażonym w sprzęt multimedialny i technologie najnowszej generacji.
Oferujemy studia w zakresie specjalizacji ogólnoakademickiej. Osoby zainteresowane, które podejmą studia od roku 2014/15, będą mogły dodatkowo zrealizować blok specjalizacji nauczycielskiej (uruchomiony przy min. 25 osobach zainteresowanych; dodatkowo płatny), który uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela jęz. angielskiego na 3 i 4 etapie edukacyjnym.
W programie niestacjonarnych studiów magisterskich znajdują się:

- Seminarium magisterskie
- Seminarium specjalizacyjne
- Pisanie pracy naukowej
- Praktyczne zajęcia z języka angielskiego
- Wykład monograficzny (e-learning)

Seminarium magisterskie i specjalizacyjne są zajęciami z promotorem mającymi na celu przygotowanie studenta do pisania pracy magisterskiej.
Studia niestacjonarne zaoczne są studiami płatnymi. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach.


SEMINARIA MGR

Rok akademicki 2016/2017

dr hab. Janusz Badio

Seminarium magisterskie: Wybrane zagadnienia przyswajania języka obcego

Seminarium ma na celu powtórzenie i znaczne rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych tematów przyswajania języka obcego/drugiego. Przykładowe tematy to: język ucznia, błędy i ich analiza, wzorce rozwojowe, zmienność, inter-language, strategie uczenia się, strategie komunikacyjne, rola reguł, trasfer, czy istnieje i potrzebna jest gramatyka, produkcja i recepcja języka, konstrukcje gramatyczne, procesy mówienia, planowania, pamięć, uwaga (w języku), automatyczność, płynnośc, i inne w/g zainteresowań studentów. To tyle jeśli chodzi o rok I studiów. Na roku drugim spotkania mają charakter bardziej indywidualny, i są to tzw. ang. individual and group tutorials, czyli indywidualne i grupowe (ale obowiązkowe) konsultacje, których celem jest wybór interesującego, relewantnego i wykonalnego tematu pracy magisterskiej, a następnie odpowiedni monitoring postępów, pomoc w odpowiednim doborze litertury, zaplanowanie części badawczej, t.j. sformułownie pytania, hipotez, zaplanowanie badania, zebrania danych, ich analizy, itp.

dr hab. Kamila Ciepiela

Seminarium magisterskie: Język angielski w kontekstach komunikacyjnych i edukacyjnych

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych lingwistyką. Jego celem jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem problemów i tematów podejmowanych w językoznawstwie. W szczególności tematyka może obejmować: modele komunikacji werbalnej i niewerbalnej, język reklamy i nowych mediów, elementy semiotyki językowej: systemy znaków i pojęcie znaku językowego, relacje język-poznanie-kultura: teorie kategoryzacji i komunikowania, przestrzeni i czasu w różnych kulturach,  społeczne/regionalne/sytuacyjne odmiany języka, językowe aspekty konstrukcji i realizacji tożsamości osobowej i społecznej, zastosowanie narracji w procesach kreowania i kształtowania tożsamości Powyższe zagadnienia stanowią jedynie propozycje, a konkretna tematyka zajęć seminaryjnych zostanie opracowana po określeniu preferencji przez studentów. Seminarium ma na celu wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, konieczne do zaprojektowania, przeprowadzenia, analizy i interpretacji wyników badania do pracy magisterskiej.

Dr Justyna Fruzińska

Seminarium magisterskie: Zagadnienia zaawansowane z zakresu literatury i kultury amerykańskiej

Seminarium ma stanowić podstawę dla jak najszerszego zakresu tematycznego prac magisterskich. Dlatego będzie ono uzupełniać dotychczasową wiedzę studentów na temat literatury i kultury amerykańskiej, opierając się na tekstach spoza podstawowych kursów przeglądowych. Będzie polegało na dyskusji na temat tekstów literackich oraz oglądaniu i analizowaniu filmów istotnych dla zrozumienia Ameryki.

  • będziemy czytać pisarzy począwszy od Purytanów jak Winthrop, przez Romantyków jak Emerson, Modernistów jak Gertrude Stein, aż po Postmodernistów jak Nabokov
  • omówimy ruch Harlem Renaissance
  • zapoznamy się z amerykańskim malarstwem
  • porozmawiamy o najważniejszych zmianach historycznych, stanowiących tło dla wydarzeń literackich i kulturowych

Zapraszam wszystkich studentów zainteresowanych literaturą i kulturą amerykańską; zakres tematyczny możliwych prac magisterskich jest znacznie szerszy niż zakres seminarium. Mile widziane są np. również prace na temat kultury popularnej czy stosujące podejście komparatystyczne. 

PROGRAM STUDIÓW

ROK 1

ROK 2

MATIS

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

http://translatoryka.uni.lodz.pl/studia/matis/