Nowy kierunek - MATIS

TRANSLATORYKA ‘MATIS’
MA in TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES

OPIS STUDIÓW

MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies) to innowacyjne studia w zakresie filologii angielskiej prowadzone przez Zakład Translatoryki Uniwersytetu Łódzkiego. Te dwuletnie studia magisterskie skierowane są do osób zainteresowanych przekładem pisemnym i ustnym oraz sposobami praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych w pracy tłumacza. Studenci specjalizują się w szybko rozwijających się dyscyplinach z pogranicza językoznawstwa i informatyki, ucząc się praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych, takich jak oprogramowanie wspomagające tłumaczenie i lokalizację, pamięć tłumaczeniowa, narzędzia do tworzenia napisów filmowych i ścieżki dubbingowej czy korpusy językowe. W ramach studiów studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych (symultanicznych i konsekutywnych), pisemnych, audiowizualnych, lokalizacji oraz przekładu specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, etc. Ponadto studenci dalej doskonalą swoje umiejętności językowe na zajęciach PNJA oraz sprawności akademickie w celu usprawnienia procesu pisania pracy magisterskiej w ramach specjalizacji translatorskiej. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach specjalizacji są uznanymi i doświadczonymi tłumaczami z wieloletnią praktyką zawodową.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku uzyskuje szczegółową wiedzę na temat:

• wybranych aspektów językoznawstwa
• tłumaczenia pisemnego
• tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego)
• przekładu audiowizualnego (AVT)
• korpusów językowych i ich zastosowania w tłumaczeniu i badaniach nad językiem (language corpora)
• oprogramowania wspomagającego tłumaczenie i lokalizację (CAT)
• leksykografii terminologicznej
• przekładu specjalistycznego

Ponadto absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego.
Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w charakterze tłumacza pisemnego i ustnego, korektora tłumaczeń, konsultanta, researchera, nauczyciela przekładu, wykwalifikowanego pracownika wydawnictw, sektora kultury i mediów. Kończąc studia absolwent uzyskuje tytuł magistra filologii angielskiej (specjalność translatoryka).