Analiza ankiet

ANALIZA  ANKIET OCENY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017

W roku akademickim 2016-2017 przeprowadzono ankiety oceny zajęć na 50 przedmiotach i kursach. Ankietą objęto zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia, na końcu semestrów zimowego i letniego. Zebrano około 500 indywidualnych ankiet. Zatem szacunkowo ankietą objęto około 500 studentów. Ankiety te mające jednakowe brzmienie na całym Wydziale Filologicznym wypełniane są anonimowo i bez udziału wykładowcy.

Ankiety oceny zajęć składają się z pięciu pytań dotyczących oceny zdobytej wiedzy i umiejętności, wymagań stawianych studentom, obiektywizmu oceny pracy studenta, dostępności wykładowcy oraz punktualności.

Na potrzeby niniejszego zestawienia przeanalizowano 30 przedmiotów objętych ankietami. Z każdego przedmiotu wybrano po 10 ankiet. W związku z tym analizie poddano 300 ankiet, w których studenci udzielili 1500 odpowiedzi na zadane pytania. Poniże zestawienie dla większej klarowności i przejrzystości wyników prezentuje procentowy udział ocen 4 i 5 (najlepszych) oraz 3 i 2 (najniższych) w ogólnej liczbie udzielonych odpowiedzi:

Całkowita liczba odpowiedzi: 1500

Liczba odpowiedzi w przedziale 4/5: 1427
Liczba odpowiedzi w przedziale 3/2: 73
Liczba ocen pozytywnych w procentach: 95%
Liczba ocen najniższych w procentach: 5%

Wśród odpowiedzi krytycznych najczęściej stawiany zarzut dotyczył  niejasnej metody sprecyzowania wymagań stawianych studentom oraz przydatności uzyskiwanych w toku nauki umiejętności. Dyrekcja Instytutu Anglistyki przeanalizowała te dane oraz skonsultowała ich wyniki z przedstawicielami studentów. W toku zebrań Rady Instytutu Anglistyki podjęta została dyskusja z udziałem pracowników, mająca na celu wyeliminowanie tych uchybień.

Ogólna ocena zajęć, którą można sformułować na podstawie przebadanych ankiet jest bardzo wysoka. Oceny średnie bądź negatywne stanowią mały procent wszystkich udzielanych odpowiedzi. W części opisowej ankiety studenci również bardzo wysoko oceniają zarówno przygotowanie zajęć, jak i sposób ich prowadzenia. Sugestie zamieszczone w opisowej części ankiety stanowią podstawę do lepszego planowania zajęć w przyszłości.